polski angielski

Regulamin platformy

§1 - Postanowienia ogólne

Platforma internetowa https://www.dron-stock.com/ jest administrowana przez: RPAS HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS, pod nr: KRS: 686833, REGON: 367778672, NIP: 5372638842, o kapitale zakładowym: 5.000,00 złotych

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RPAS HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie określa niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy:

a)   ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 z późn. zm.),

b)  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19 z późn. zm.).

Regulamin udostępniany jest w każdym przypadku nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.dron-stock.com/regulamin.pdf w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

Z Platformy dron-stock.com mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będąca osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

 

Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu, a także zasad dotyczących Polityki Prywatności Platformy.  

§2 - Słownik pojęć zdefiniowanych w Regulaminie

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Platforma - platforma (portal) internetowy dron-stock.com zamieszczony pod adresem: https://www.dron-stock.com/, którego właścicielem i administratorem jest: RPAS HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS, pod nr: KRS: 686833, REGON: 367778672, NIP: 5372638842.

2.       Zawartość Platformy – wszelkie treści umieszczone na stronach internetowych Platformy. 

3.       Usługodawca – podmiot administrujący Platformą i oferujący w ramach Platformy Usługę Elektroniczną, tj. RPAS HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

4.       Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Platformy.

5.       Dzieło – fotografia lub film udostępniony na Platformie dron-stock.com.

6.       Royalty free – model licencjonowania, polegający na tym, że licencjobiorca płaci jednorazową opłatę po czym otrzymuje prawo do wielokrotnego użycia własności intelektualnej.

7.       Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.       Regulamin – niniejszy regulamin Platformy dron-stock.com.

9.       Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w postaci dostępu do Platformy w ramach Konta Użytkownika.

10.    Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w momencie kliknięcia przez Usługobiorcę w link aktywacyjny Konta Użytkownika.

11.    Konto Użytkownika – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę umożliwiające Użytkownik dostęp do Platformy w zakresie prywatnym.

12.    Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec normalnie istniejącymi środkami. W szczególności, za zdarzenie będące siłą wyższą uważa się: wojnę, strajki, akty władzy państwowej, klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie prądu, atak cybernetyczny.


§3 - Rejestracja na Platformie

1.       Dostęp do treści zamieszonych na Platformie możliwy jest zarówno w przypadku Rejestracji na Platformie, jak i bez Rejestracji na Platformie. W przypadku braku

Rejestracji na Platformie, Użytkownik posiada jedynie dostęp do części treści Platformy. Bez Rejestracji na Platformie możliwym jest również uruchomienie całkowicie darmowej subskrypcji Newsletter.

2.       W przypadku Rejestracji na Platformie i zalogowaniu na Konto Użytkownika, taki Użytkownik uzyskuje zwiększony dostęp do treści zamieszonych na Platformie.

3.       Użytkownik loguje się na Platformie za pomocą swojego Konta Użytkownika poprzez podanie na stronie logowania swojego loginu i hasła, Usługobiorca może wymagać dodatkowego potwierdzenia w trakcie logowania, iż osoba logująca się nie jest robotem.

Zalogowanie na Platformie jest możliwe jedynie po dokonaniu uprzedniej Rejestracji na Platformie oraz akceptacji Rejestracji na Platformie przez Usługodawcę. Po dokonaniu Rejestracji na Platformie i akceptacji Rejestracji na Platformie przez Usługodawcę, każdy

Użytkownik otrzymuje swoje unikatowe Konto Użytkownika.

4.       W każdym przypadku Rejestracja na Platformie jest bezpłatna tj. Usługobiorca nie pobiera od Użytkowników jakichkolwiek opłat za dokonanie Rejestracji na Platformie, czy też akceptację Rejestracji na Platformie. Rejestracja na Platformie w żadnym stopniu nie obliguje Użytkownika do korzystania z Platformy, jak również nie wiąże się z nałożeniem na Użytkownika jakichkolwiek opłat za korzystanie z Platformy lub kontakt z innymi Użytkownikami.

5.       W ramach Rejestracji na Platformie, Użytkownik wypełnia na stronie https://www.dronstock.pl/ area/register formularz rejestracyjny, poprzez wypełnienie wszystkich podanych w formularzu rejestracyjnym pól rejestracji w postaci: 

a)   imię i nazwisko albo nazwa firmy; 

b)   NIP (w przypadku firmy);

c)   adres e-mail;

d)   hasło.

6.       Po uzupełnieniu pól rejestracyjnych, Użytkownik klika w okienko potwierdzające prawdziwość danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym oraz potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Platformy i załącznikami do Regulaminu Platformy oraz Polityką Prywatności jak również, iż jest osobą albo podmiotem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz, jak również, że wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością Platformy oraz zezwala na przesyłanie za pomocą korespondencji tradycyjnej wszelkich oświadczeń woli związanych ze stosunkiem prawnym łączącym Usługodawcę z Użytkownikiem.

7.       Akceptacja Rejestracji na Platformie przez Usługodawcę oznacza, wysłanie na adres email Użytkownika podany przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego linku, którego kliknięcie powoduje aktywację Konta Użytkownika, kliknięcie w link aktywacyjny jest potwierdzeniem przez Użytkownika woli zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.

8.       Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca posiada uprawnienie do żądania dodatkowego potwierdzenia danych podanych przez Użytkownika, co może nastąpić poprzez kontakt bezpośredni z Użytkownikiem, kontakt e-mail lub kontakt telefoniczny.

9.       Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania swoich danych do logowania (login oraz hasło) jakimkolwiek podmiotom trzecim. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca nigdy nie będzie zwracał się do Użytkownika o udostępnienie mu hasła Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o każdej próbie wyłudzenia hasła Użytkownika poprzez opisanie sposobu w jaki próbowano takiego wyłudzenia dokonać.

10.    W trakcie rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich; aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika.

§4 - Świadczenie Usług

1.       Usługodawca zobowiązuje się   do   świadczenia  Usług  w postaci dostępu do Platformy z należytą  starannością,  na  zasadach   i  warunkach   określonych  w Regulaminie Platformy.

2.       Platforma jest dostępna dla Użytkowników z zastrzeżeniem przerw technicznych lub technologicznych, wymaganych do należytej konserwacji stanu Platformy. O wszelkich przerwach technicznych Użytkownicy informowani są za pośrednictwem adresu e-mail przypisanego do ich Konta Użytkownika oraz poprzez informację zamieszczaną na stronie Platformy, w miarę możności przed wystąpieniem danej przerwy technicznej lub technologicznej, w każdym przypadku z podaniem przewidywanej daty (godziny) ponownego uruchomienia Platformy.

3.       Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niezawinione przez Usługodawcę przerwy w dostępie do Platformy, spowodowane działaniem osób/podmiotów trzecich lub wynikające z okoliczności w postaci wystąpienia Siły Wyższej. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.

4.       Prawidłowe korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)     posiadać jeden z następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows® w wersji 7, 8, 8.1, 10 albo wyższy, MacOS® w wersji 10.12 albo wyższej;

b)     posiadać aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu;

c)     korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome® for Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft®, Edge® (wersja 34 lub nowsza), Safari® (wersja 8.0 lub nowsza);

d)     przeglądarka internetowa wskazana powyżej akceptuje pliki cookies.

§5 - Odmowa Rejestracji na Platformie / Prawo do wypowiedzenia Umowy

1.       Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji na Platformie danego Użytkownika, a po zakończeniu Rejestracji na Platformie i utworzeniu Konta Użytkownika do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji gdy:

a)       Użytkownik przy wykorzystaniu Platformy prowadzi działalność sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osób trzecich bądź sposób korzystania z Platformy przez Użytkownika jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Platformy; 

b)      Użytkownik za pomocą Platformy dokonuje reklamy swoich usług, na którą to reklamę zgody nie wyraził Usługodawca; 

c)       Użytkownik umieszcza na Platformie treści nieprawdziwe, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, bądź prawo ochrony danych osobowych), naruszające chronione prawem dobra osobiste osób/podmiotów trzecich lub Usługodawcy;

d)      Ujawnione zostało, iż w trakcie Rejestracji na Platformie lub w trakcie korzystania z Platformy, Użytkownik posługiwał się danymi fałszywymi, nieprawdziwymi lub mogącymi wprowadzać w błąd co do osoby Użytkownika;

e)       Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu Platformy.

2.       Usługodawca ma prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Konto Użytkownika zostało założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika, w wyniku zaistnienia chociażby jednej z powyżej wymienionych przesłanek uzasadniających wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

3.       Skuteczne złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzi do trwałego usunięcia Konta Użytkownika z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub z chwilą rozwiązania umowy przez Usługodawcę i Użytkownika.

4.       Użytkownik w celu korzystania z Platformy powinien dysponować przeglądarką internetową Google Chrome® for Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft®, Edge® (wersja 34 lub nowsza) lub Safari® (wersja 8.0 lub nowsza), włączoną obsługą plików Cookies, aktywnym adresem e-mail zgodnym z adresem e-mail udostępnionym przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika.

§6 - Obszar działalności Platformy

1.       Przedmiotem działalności Platformy jest udostępnienie Użytkownikom internetowego rynku służącego do udostępniania oraz pobieraniu Dzieł. Ponadto Platforma podzielona jest na dwie części: cześć publiczną i prywatną. W części publicznej wszyscy odwiedzający mogą poznać ogólne informacje na temat Platformy, przeglądać Dzieła oraz szukać Dzieł. Część prywatna dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników po zalogowaniu na indywidualne konto. W części prywatnej Użytkownicy (poza wszystkimi usługami dostępnymi w części publicznej) mogą korzystać z narzędzi powiązanych lub udostępniać Dzieła oraz kupować Dzieła. 

2.       Wszelkie Dzieła wysyłane przez Użytkowników muszą być wysyłane przez ich własne konto oraz podlegają zasadom sprzedaży na rzecz Usługodawcy. Użytkownik musi również posłużyć się odpowiednimi słowami kluczowymi, a opis Dzieła musi umożliwiać jego klasyfikację i wyszukiwanie przez wyszukiwarkę Platformy. Prowizje zarobione przez Użytkownika opisane są w § 7 Prowizje / Płatności za Dzieła. Usługodawca ma prawo nałożyć pewne ograniczenia na wysyłanie Dzieł.

3.       Wszelkie Dzieła pobierane przez Użytkowników mogą zostać pobrane bez konieczności rejestracji oraz podlegają zasadom licencji Royalty Free. Użytkownik może pobrać Dzieło do konkretnego wykorzystania po zapłacie określonej kwoty (zgodnie z definicją podaną poniżej) na Platformie oraz wyraża zgodę na przestrzeganie zasad licencji takiego Dzieła.

4.       W Platformie lub poprzez Platformę nie przenoszone są żadne prawa własności i nie dokonuje się żadnej transakcji sprzedaży Dzieł. W Platformie lub poprzez Platformę przyznawane są wyłącznie prawa, na które wyraźnie udzielono licencji typu Royalty Free. Usługodawca oraz Użytkownicy publikujący Dzieła zachowują wszelkie tytuły i prawa własności do Dzieł. Dzieła takie są objęte i chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi i innymi prawami własności intelektualnej należącymi do Usługodawcy oraz Użytkowników publikujących Dzieła.

5.       Poza niezbędnymi licencjami na Dzieło określonymi w zasadach sprzedaży oraz licencji typu Royalty Free, Usługodawca może wymagać od Użytkownika niektórych licencji na treści wysyłane lub umieszczane na Platformie przez konto Użytkownika. Wspomniana licencja udzielana jest wyłącznie w celu świadczenia i poprawy Usług.

6.       Użytkownik nie ma obowiązku przekazywać Usługodawcy pomysłów, sugestii lub propozycji („Informacje Zwrotne”). Jeżeli Użytkownik przekaże Informacje Zwrotne Usługodawcy, wówczas udziela Usługodawcy niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, podlegającej sublicencjonowaniu i przekazywalnej licencji na wykorzystanie, powielanie, publiczne pokazywanie, rozpowszechnianie, zmianę i publiczne wykonanie Informacji Zwrotnych.

7.       Usługodawca nie ma obowiązku oceny jakichkolwiek Dzieł lub innych treści wysyłanych do Platformy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie Dzieła lub inne treści. Usługodawca ma prawo przyjąć, odrzucić, usunąć, przenieść wszelkie Dzieła lub treści wysłane do, lub umieszczone na Platformie. Jeżeli Użytkownik wyśle do Platformy jakiekolwiek Dzieła poprzez należące do niego konto, ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie Dzieła lub inne materiały bądź treści. 

8.       Usługodawca ma prawo zmienić, uaktualnić lub przerwać jakiekolwiek usługi świadczone w naszej Platformie w dowolnym momencie. Usługodawca może usunąć lub zmienić wszelkie materiały w naszej Platformie z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie, nie powiadamiając Użytkowników o tym fakcie, w szczególności w przypadku zastrzeżeń związanych z prawami własności intelektualnej, odpowiednimi zezwoleniami lub wymogami przepisów prawa.

§7 - Prowizje / Płatności za Dzieła

1.       Użytkownik może prowadzić transakcje na Platformie, wykorzystując do tego celu stosowaną w Platformie politykę cenową i płatniczą oraz z zastrzeżeniem wszelkich kwot, które mogą być nam należne w związku z takimi transakcjami.

2.       Wszystkie dzieła i usługi można nabyć przy pomocy tradycyjnej płatności oraz płatności online.

3.       Po zakupie Dzieła, Użytkownik udostępniający Dzieło otrzyma 60% kwoty, pozostałe 40% kwoty zostanie zaliczone na poczet prowizji  dla Platformy DRON-STOCK.

4.       Usługodawca ma prawo na organizowanie cyklicznych akcji promocyjnych powodujących zwiększenie prowizji na rzecz Użytkownika publikującego Dzieło.

5.       Usługodawca ma prawo podwyższyć wartość prowizji o 5% Użytkownikom, którzy zawarli stosowną Umowę Ramową z Usługodawcą.

6.     Po zebraniu łącznej kwoty min 100 zł, Użytkownik udostępniający Dzieło uzyska możliwość zlecenia wypłaty za pomocą przycisku "zleć wypłatę" w strefie użytkownika, w zakładce "Sprzedaż/Prowizje". Po zweryfikowaniu wypłaty, kwota zostanie przelana maksymalnie w przeciągu 14 dni od momentu złożenia dyspozycji na podany rachunek bankowy.

7.       Platforma oferuje 3 rodzaje płatności za Dzieło:  

a)       płatność online (PayPal);

b)      płatność online (PayU);

c)       przelew bankowy.

§8 - Prawa Konsumenta

1.       Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.       Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, liczy się od dnia zawarcia tejże Umowy.

3.       W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną umowę taką uważa się za niezawartą. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Powyższe nie dotyczy sytuacji rozpoczętego za zgodą Konsumenta świadczenia Usług przed upływem terminów, o których mowa w § 8 ust. 1 i 3, przez co rozumie się zaangażowanie Usługobiorcy w choć jedną Inwestycję, w takim przypadku

Usługodawca może żądać zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawca w ramach tejże Inwestycji.

4.       Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej, które to procedury zostały przewidziane na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

5.       Konsumentowi przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

§9 - Treści Platformy

1.       Platforma zawiera treści chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191 j.t. z późn. zm.), ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.  z  2017 r. poz. 776 j.t. z późn. zm.) oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Platformie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści Platformy wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

2.       Korzystanie z niektórych usług Platformy możliwe jest jedynie w przypadku skutecznego zalogowania się przez Użytkownika na Konto Użytkownika.

3.       Użytkownicy zobowiązują się korzystać z usług dostępnych na Platformie jedynie w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego.

4.       Użytkownik nie może ingerować w działalność, funkcjonowanie Platformy jak również nie może ingerować w dostępny system teleinformatyczny oraz bazy danych jak również nie może przesyłać lub próbować przesyłać jakichkolwiek wirusów komputerowych czy to Usługodawcy czy też innym Użytkownikom.

5.       Użytkownik nie może posługiwać się danymi fałszywymi lub mogącymi wprowadzać w błąd co do osoby/podmiotu danego Użytkownika.

6.       Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy do przesyłania spamu.

7.       Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, bezpłatnej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej czasowo, nieograniczonej terytorialnie licencji zezwalającej na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej lub prawem własności przemysłowej publikowanych przez niego w ramach Platformy, w zakresie w jakim treści te wykorzystywane są przez Usługodawcę do funkcjonowania Platformy, tak udzielona licencja wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub własności przemysłowej lub usunięcia Konta Użytkownika, o ile treści te nie zostały udostępnione innym Użytkownikom, które ich nie usunęły. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wygaśnięcia licencji, treści objęte uprzednio licencją mogą przez pewien czas utrzymywać się w kopiach zapasowych Platformy, wykonywanych przez Usługodawcę.

8.       Usługodawca może ingerować, modyfikować lub usuwać treści umieszczane na Platformie przez Użytkowników, w sytuacji gdy treści te:

a)       naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

b)      zawierają wulgaryzmy lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe lub obelżywe;

c)       zawierają linki do innych stron internetowych, reklamy, formy agitacji;

d)      zawierają      oczywiste        omyłki            pisarskie         (błędy          ortograficzne, gramatyczne, interpunkcyjne);

e)       naruszają inne normy zwyczajowe obowiązujące osoby korzystające z Internetu (m.in. tzw. trolling).

9.    ytkownik zobowiązuje się, że wszelkie treści / materiały umieszczone na Platformie przez Użytkownika będą wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności nie będą naruszały praw własności intelektualnej lub praw własności przemysłowej należących do osób trzecich bądź jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa znajdujących zastosowanie do rozpowszechniania materiałów reklamowych. W przypadku skierowania przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w powyższym zakresie bądź też nałożenia na Usługodawcę jakichkolwiek kar pieniężnych, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności, w tym w szczególności zwrócić Usługodawcy wszelkie kwoty, do których zapłaty Usługodawca został zobowiązany w związku z takimi roszczeniami.

§10 - Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

1.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, strat lub odszkodowań, w tym rozsądnych kosztów adwokackich, bezpośrednio lub pośrednio związanych z udostępnionymi Dziełami lub innymi treściami, korzystaniem przez Użytkowników z Usług bądź Platformy lub naruszeniem przez Użytkowników warunków zawartych w Regulaminie.

2.       Usługodawca ma prawo sprawować kontrolę nad obroną przed jakimkolwiek roszczeniem, pozwem lub sprawą podlegającą przejęciu odpowiedzialności ze strony Użytkownika, korzystając z obrońcy wybranego przez Usługodawcę. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Usługodawcą w pełnym zakresie podczas obrony przed takim roszczeniem, pozwem lub sprawą.

3.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie Zamówienia oraz wadliwe działanie Platformy spowodowane czynnikami niezależnymi od Usługodawcy lub powstałych w wyniku działania Siły Wyższej.

4.       W żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Użytkownika, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług Platformy, włącznie z utratą zysków z działalności przedsiębiorstwa, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej lub innych strat pieniężnych.

§11 - Postępowanie reklamacyjne

1.       Każdy Użytkownik jest uprawniony do wniesienia reklamacji w związku ze świadczoną na jego rzecz Usługą w ramach Platformy.

2.       Reklamacja może być zgłaszana:

a)       drogą elektroniczną na adres: contact@dron-stock.com.

3.       W ramach zgłaszanej reklamacji, Użytkownik powinien w sposób zwięzły opisać problem, który stanowił przyczynę wystosowania reklamacji. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji opis powinien zawierać datę oraz godzinę wystąpienia problemu jak również zawierać login Użytkownika oraz dane poczty elektronicznej (adres e-mail). Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

4.       Przyjęcie reklamacji zostaje potwierdzone drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania reklamacji.

5.       Usługodawca rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku reklamacji zawierającej materię szczególnie skomplikowaną, rozpatrzenie reklamacji może nastąpić w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkownika o zaistnieniu przesłanek skutkujących przedłużonym terminem (ponad 7 dni) rozpatrzenia reklamacji.

6.       Co do zasady odpowiedź na reklamacje przesyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji, chyba że osoba składająca reklamację wniesie o przesłanie odpowiedzi na reklamacje również drogą korespondencyjną na adres wskazany w treści reklamacji.


§12 - Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

2.       Szczegółowe zasady  przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności, zaś wszelkie dane są przechowywane i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§13 - Postanowienia końcowe

1.       Regulamin oraz zawierane przez Usługodawcę i Użytkowników umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu. W przypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu lub ostateczną decyzją właściwego organu władzy publicznej za nieważne w całości lub w części, to pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, zaś Usługodawca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie zastąpić postanowienia Regulaminu, których nieważność stwierdzono, nowymi zgodnymi z prawem postanowieniami.

2.       O ile właściwość sądu w danej sprawie nie jest ustalona na podstawie przepisów prawa, wyłączających możliwość zmiany właściwości sądowej, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Użytkowników z Platformy, jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

3.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania z ważnych przyczyn, w każdym czasie, zmian Regulaminu, w szczególności (choć nie wyłącznie) w przypadku zaistnienia zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim tak wprowadzone zmiany w przepisach prawa wpływają lub potencjalnie mogą wpłynąć na realizację postanowień Regulaminu lub sposób świadczenia usług przez Usługodawcę. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację w całości.

4.       O zmianach Regulaminu, Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika, posiadają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji kierowanej do Użytkowników, o której mowa powyżej. Korzystanie z Platformy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację przez danego Użytkownika tak wprowadzonych zmian w Regulaminie.

5.       Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem dronstock.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

6.       Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 kwietnia 2020 roku.

zgłoś problem
facebook