polski angielski

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne
 
    1.1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem portalu internetowego jest Sebastian Rzepa, prowadzący działalność gospodarczą pod  nazwą DRON STOCK SP Z. O. O., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Brzeska 57i/29 21-560 Międzyrzec Podlaski i identyfikującą się numerem NIP: NIP: 5372638121 , zwaną dalej „Administratorem”.
 
    1.2. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Administrator przetwarza dane osobowe. W niniejszej Polityce Prywatności pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 
2. Przetwarzanie danych osobowych
 
    2.1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zleceń i wykonania zawieranych umów sprzedaży, a także - w przypadku Klientów rejestrujących się w portalu internetowego – w celu zakładania i obsługi kont. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu komunikacji z Klientem lub innym użytkownikiem (np. w sytuacji złożenia reklamacji, nadsyłanych zapytań itp.).
 
      2.2. Podczas rejestracji konta w portalu internetowego gromadzone są następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail . Ze względu na właściwość świadczonych usług, Klient może ponadto do swojego konta dobrowolnie wprowadzić następujące dane: firma, adres firmy,  numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer NIP, dodatkowe informacje. Ponadto, serwis Sklepu internetowego automatycznie gromadzi adres IP komputerów osób korzystających ze portalu internetowego.
 
     2.3. Dane Klientów nie są publicznie udostępniane na stronie portalu internetowego.
 
     2.4. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie portalu internetowego oraz w Regulaminie portalu internetowego dron-stock.pl, dostępnym w zakładce Regulamin.
 
     2.5. Dane osobowe Klientów mogą być także przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, za ich odrębną zgodą, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora za pośrednictwem portalu internetowego (np. Newsletter).
 
     2.6. Dane osobowe Klientów ani innych użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 
     2.7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony przekazanych mu danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych, m.in.:
 
  • zbiera dane osobowe w minimalnym zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
  • konto Klienta w portalu internetowego zabezpieczone jest indywidualnym hasłem dostępu,
  • spełnia wymogi w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
      
    2.8. Klient ma prawo do edycji, poprawiania lub zmiany danych, a także do ich usunięcia, w każdym czasie.

Polityka plików Cookies.
zgłoś problem
facebook